Header Ads

header ad

Πρόγραμμα Linguaphone από το Δήμο Μεγαρέων

Στην συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στο καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών με τη μέθοδο Linguaphone για εκατό (100) άτομα οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών κι ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου μέσα από επιδότηση του Δήμου με την καταβολή ποσού (1800) χίλια οκτακόσια ευρώ συνολικά το μήνα για όλα τα άτομα μαζί.
Η εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε από τον κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Προαγωγής και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, πρώην Αντιδήμαρχο Μεγάρων.
Ο κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
«Την περίοδο που διανύουμε είναι απαραίτητο εφόδιο να γνωρίζει κάποιος δύο γλώσσες για την αγορά εργασίας. Το κόστος εκμάθησης όμως φροντιστήρια ή ιδιαίτερα, είναι για τις οικογένειες με οικονομικά προβλήματα δυσβάσταχ το. Είναι βέβαιο ότι η ανεργία δημιουργεί και επιβαρύνει την υγεία του κόσμου (ψυχική και όχι μόνο), μιας και δεν έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες για την πρόσβαση στην ΓΝΩΣΗ!
Με γνώμονα τα ανωτέρω το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε συνεργασία με την Linguaphone, ανταποκρινόμενοι στις σύγχ ρονες ανάγκες εκπαίδευσης, που απαιτούν ευελιξία και αποτελεσματικότητα στ ο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, δημιούργησε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, την ηλεκτρονική πλατφόρμα Linguaphone Digital School μέσω της οποίας ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα ή να ‘’φρεσκάρει’’ και να εξασκήσει τη γλώσσα που ήδη γνωρίζει με το δικό του ξεχωριστό ρυθμό και σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες ( e-learning).
Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: το πρώτο English Course αφορά την εκμά θηση Γενικών Αγγλικών και το δεύτερο Business English αφορά την εκμάθηση της γλώσσας και βελτίωση των δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο.
Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους δεν έχουν κάνει καθόλου μαθήματα αγγλικών στο παρελθόν ή δεν έχουν ασχοληθεί με την αγγλική γλώσσα. Επίσης είναι ιδανικό για όσους έχουν κάποια γνώση της γλώσσας και θέλουν να τη βελτιώσουν όπως επίσης και για όσους γνωρίζουν τη γλώσσα αλλά έχουν πρόβλημα στην προφορική επικοινωνία (δεν έχουν ευχέρεια λόγου ).
Το εκπαιδευτικό υλικό English Course αποτελεί έναν πρωτοποριακό τρόπο να μάθει ο ενήλικας την αγγλική γλώσσα πρακτικά, γρήγορα και αποτελεσματικ ά. Ο εκπαιδευόμενος εισάγεται στη γλώσσα και μπορεί να επικοινωνεί από τα πρώτα μαθήματα ενώ παράλληλα μαθαίνει σε βάθος όλες τις δομές και τα συστήματα της γλώσσας και αναπτύσσει τις γλωσσικές του δεξιότητε ς.
Απευθύνεται σε όσους βρίσκονται τουλάχιστο ν σε επίπεδο Β1 και θέλο υν να μάθουν τη γλώσσα πρακτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά καθώς και να δώσουν μεγαλύτ ερη έμφαση στην επιχειρηματική – επαγγελματική ορολογία και δεξιότητες. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει περισσότερο περίπλοκες δομές της γλώσσας και μέσα από τις περιπτώσεις μελέτης (case studies ) κατανοεί και χρησιμοποιεί τη γλώσσα που μαθαίνει μέσα στο περιβάλλον στο πλαίσιο της επαγ γελματικής του δραστηριότη τας .
Με τη ν ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος έχει καλύψει το επίπεδο για να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις BULATS του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Tο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπ ιστήμιο Αθηνών, έχει επιλέξει την μέθοδο Linguaphone Business English για να παρέχει εκπαίδευση Επαγγ ελματικών Αγγλικών (Business English-Πρόγραμμα εξ αποστάσεως ε κπαίδευσης), στο οποίο η Linguaphone διατηρεί την εκπαιδευτική εποπτεία και επιμέλει α .
Στ ο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει στους Δήμους μέλη τους να συμμετάσχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα . Η συμμετοχή του Δήμου μας που είναι μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ αφορά πρωτίστως τη δυνατότητα παροχής του Προγράμματος στους οικονομικά ασθενέστερους δημότες και άλλες ευπαθείςς ομάδες του πληθυσμού, μέσα από την επιδότηση από τον Δήμο μας, ώστε να αποκτήσουν ετήσια συνδρομή στην πλατφόρμα e-learning / digital school της LINGUAPHONE.»Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων
Από το Blogger.