Header Ads

header ad

Ανακοίνωση του Δασαρχείου Μεγάρων για Διάθεση Καυσόξυλων


ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την καταστροφική πυρκαγιά που έλαβε χώρα την 23-07-2018 σε δάση και δασικές
εκτάσεις στην περιοχή Κινέττα περ/ρειας Δήμου Μεγάρων-Νέας Περάμου
2. Την αριθ.
146513/24-07-2018
απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ο
Δήμος Μεγαρέων κηρύχθηκε σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
3.
Την αναγκαιότητα απομάκρυνσης
μόνο
των καμένων απονεκρωμένων δασικών ειδών από
τις οικοδομημένες περιοχές της Κινέττας που κάηκε για την οποία δεν έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 40 του Ν1337/1987 (σχέδιο πόλης) και περιλαμβάνονται στη
Β ́ φάση εξέτασης για την κήρυξη ή μη αυτών ως αναδασωτέων, εξαιρούνται δε από την
αριθ.
90756/2095/15-10-2018
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
4. Το αριθ.
151364/675/21-02-2017
(ΦΕΚ 821/Β ́/15-03-2017)
απόφαση Υ.Π.ΕΝ
με
θέμα
«Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων
» η οποία
τροποποιείται με την αριθ.
161972/2548/11-10-2017
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
5.
To
αριθ.
οικ.1277/25-10-2018
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με
θέμα « Εργασίες υλοτόμησης, ρίψης στο έδαφος των καμένων δένδρων καθώς και
αποκομιδή αυτών στην περιοχή της Κινέττας του Δήμου μεγάρων της Περ/κης Ενότητας
Δυτ. Αττικής, η οποία επλήγη από τις πυρκαγιές της 23
ης
και 24
ης
Ιουλίου 2018»
6. Το αριθ.
109465/2636/29-11-2018
έγγραφό μας με θέμα “Τροποποίηση της
αριθ.66086/1439/01-08-2018 απόφασης για Κοπή επικίνδυνων καμένων πεύκων στην
περιοχή της Κινέττας”
ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
Προκειμένου να διατεθούν τα δασικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από καμένα
απονεκρωμένα άτομα δασικών ειδών στη θέση «Κινέττα» για λόγους επικινδυνότητας και
προστασίας των πολιτών στην Περιφέρεια Δήμου Μεγάρων-Νέας Περάμου και συγκεκριμένα
από τις περιοχές Μπαλαλάι, Μαρούγκα, Πανόραμα 1, Πανόραμα 2, Πανόραμα 3, Γαλήνη και
Άγιο Νικόλαο
δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με το
έντυπο αίτησης που συνοδεύει την παρούσα.
Οι ανωτέρω περιοχές αφορούν εκτάσεις που κάηκαν και βρίσκονται
εκτός
του ορεινού
όγκου που κηρύχθηκαν αναδασωτέες εκτάσεις με την (3) σχετική για τις οποίες
συντάσσεται μελέτη αντιπλημμυρικών έργων από τη Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής.
Η διατιθέμενη ξυλεία αφορά την
κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων,
ευπαθών ομάδων, σχολείων, εκκλησιών, κλπ. της περιοχής. Στις ευπαθείς ομάδες
συγκαταλέγονται και οι πυρόπληκτοι όπως έχουν καταγραφεί στην κατάσταση πυροπλήκτων
του οικείου Δήμου.
Η διαδικασία διάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την (4) σχετική απόφαση.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τους ιδίους.
Η μεταφορά των καμένων θα γίνεται με το αντίγραφο του τριπλοτύπου πληρωμής του
τιμήματος που αντιστοιχεί στην μεταφερόμενη ποσότητα στο οποίο θα αναγράφεται από την
Υπηρεσία μας η ημερομηνία μεταφοράς, η ώρα, η διεύθυνση κατοικίας/χώρος αποθήκευσης
και ο αριθμός του οχήματος.
Η μεταφορά θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
8π.μ. έως τις 5μ.μ. και Σάββατο πρωινές ώρες από τις 8π.μ. έως τις 15μ.μ.
Για τις εκτάσεις που δεν διέπονται από τις Δασικές Διατάξεις σύμφωνα με το Δασικό Χάρτη
δύναται να διατεθούν με υπεύθυνη δήλωση των φερόμενων ιδιοκτητών μετά από αίτηση
όπου το αντίγραφο του τριπλοτύπου είσπραξης θα υπογράφεται από την Υπηρεσία μας ως
ΑΤΕΛΩΣ. Θα αναγράφεται δε σε αυτό η ημερομηνία μεταφοράς, η ώρα, η διεύθυνση
κατοικίας/χώρος αποθήκευσης και ο αριθμός του οχήματος.
Ως δικαιολογητικά διάθεσης των εν λόγω καυσόξυλων καθορίζονται τα εξής (σύμφωνα με
την 4 σχετική απόφαση) :
1.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχων οικογενειών
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οικογένεια έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και
μόνιμης εγκατάστασης της. Μόνιμη κατοικία είναι η μόνιμη εγκατάσταση της οικογενείας σε
ένα τόπο με πρόθεση να τον χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως κέντρο της
κοινωνικής και οικονομικής της δραστηριότητας και δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια
της διαμονής. Η μόνιμη κατοικία βεβαιώνεται από τους οικείους Δήμους, με αντίγραφα
λογαριασμών δικτύων κοινής ωφέλειας, εκκαθαριστικό εφορίας κ.λ.π.
2.
Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ εφόσον υπάρχει
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η ιδιότητα του συνταξιούχου του ΟΓΑ βεβαιώνεται επίσης με κατάσταση που υποβάλλει η
οικεία δημοτική αρχή στη δασική υπηρεσία.
3.
Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας
εφόσον υπάρχει
Η ιδιότητα της πολύτεκνης οικογένειας καθώς και της τρίτεκνης οικογένειας βεβαιώνεται
επίσης από τη
δημοτική αρχή με τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
4.
Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67%
εφόσον υπάρχει
Η αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α’θμιας ή Β’θμιας
Επιτροπής
από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα: πρώην Νομαρχίες ή ασφαλιστικοί φορείς
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κέντρο Πιστοποίησης
αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον δεν έχει
λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης κατά το χρόνο
κατάθεσης των δικαιολογητικών.
5.
Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας εφόσον υπάρχει
Η ιδιότητα του μακροχρόνια άνεργου βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ.
6.
Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών εφόσον υπάρχει
Η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής
ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας.
Οι τιμές διάθεσης και η ποσότητα των διατιθέμενων καυσόξυλων για την κάθε περίπτωση
δικαιούχων θα είναι σύμφωνες με την
σχετική απόφαση.
Οι σχετικές αιτήσεις θα κατατίθενται στο Δασαρχείο Μεγάρων.
Οι σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα κατατίθενται από την ανάρτηση της
ανωτέρω στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μέχρι την πλήρη απόληψη του καμένου ξυλώδους όγκου.
Ο Δήμος Μεγάρων
παρακαλείται για την άμεση ανάρτηση της παρούσας
στον πίνακα
ανακοινώσεων (με αποδεικτικό που θα μας αποσταλεί)
προκειμένου να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι.
Η
παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δασαρχείου Μεγάρων, στο
ΚΑΠΗ Κινέττας, στους Εξωραϊστικούς-Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής ευθύνης και
στους συνήθεις τόπους ανακοινώσεων των Δασοφυλακείων.


Η Δασάρχης α.α
Φράγκου Σωτηρία
Δασολόγος
www.ilovekineta.net
Από το Blogger.